Bokningsvillkor boende

Sörmlands naturpärlor AB Allmänna bokningsvillkor 2024:04

Allmänna bokningsvillkor gäller mellan Sörmlands Naturpärlor AB nedan omnämnt som Bergs gård och arrangören och den som träffar avtal med Sörmlands Naturpärlor (“Gästen”) enligt vad som angetts i Bekräftelsen. Avtalet gäller hyra av ett boende och ev. tillval, nedan kallat arrangemang-/et.

Bergs gård drivs av Sörmlands naturpärlor AB, organisationsnummer 559416-0490, c/o Frida Jonsson Stora huset 1, 619 95 Västerljung. VAT-nummer: SE559416049001 Mailadress: Telefonnr: 0156 42 00 20.  

1. AVTALET

Som arrangör ansvarar Bergs gård gentemot Gästen för vad denne har beställt enligt avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än Bergs gård, så länge dessa ingår i Arrangemanget. Uppgifter i kataloger, broschyrer och på bergsgard.se är bindande för Bergs gård, men får ändras innan avtal träffas om Gästen tydligt informeras om ändringen. Bergs gård reserverar sig för eventuella tryck- eller korrekturfel. Både före och efter att avtal ingås kan Bergs gård göra obetydliga ändringar i boendet och tillvalsutbudet. I så fall ska Bergs gård informera Gästen.

Som Arrangör är Bergs gård skyldigt att se till att:  
• Gästen får en skriftlig Bekräftelse på sin bokning inkl. andra nödvändiga handlingar. 
• Information lämnas om var nyckel kan hämtas och att Gästen i övrigt informeras om andra frågor som är av betydelse för Arrangemangets fullbordan.  
• Arrangemanget motsvarar beskrivningen i Bekräftelsen. Bergs gård ansvarar inte för löften som tredje part kan ha gjort direkt till Gästen utan Bergs gårds vetskap och som Bergs gård inte känt till eller borde känt till. Bergs gård rekommenderar att Gästen tar den typen av information skriftligen.  
• Det åligger Gästen att vid bokning tillse att Bergs gård tillhandahålls korrekta kontaktuppgifter till Gästen, inklusive mobilnummer och e-postadress, då dessa uppgifter är nödvändiga för att Bergs gård ska kunna tillhandahålla Bekräftelse, incheckningsinformation etc. 

2. NÄR GÄSTENS BOKNING BLIR BINDANDE & BETALNING

2.1 Bokningens bindande verkan 

Bokningen gäller för såväl Bergs gård som Gästen så snart Bergs gård accepterat bokningen genom en Bekräftelse och Gästen inom avtalad tid betalat enligt bestämmelserna i punkt 2. Vid betalning blir bokningen bindande i samband med att Gästen godkänner betalningsvillkoren även om Gästen inte genomfört transaktionen. Det är Gästens ansvar att kontrollera att uppgifterna i Bekräftelsen stämmer samt att se till att Ankomst- och Avresedatum är riktiga. 

2.2 Betalning 

Gästens betalning ska vara genomförd i samband med bokningsförfrågan. Betalning hanteras vid köp online genom den Betalningstjänst som vårt bokningssystem erbjuder, kortbetalning via Stripe Checkout. Genom att använda Betalningstjänsten godkänner Gästen den aktuella Betalningstjänst-leverantörens villkor. 

Vid betalning från utlandet ska Gästen betala transaktionskostnader (t.ex. transaktions-, valuta- och bankkostnader) i hemlandet och i Sverige. Bergs gård ska motta avtalat pris i angiven valuta som står på Bekräftelsen eller som anges i samband med bokningen. 

Gästen kan välja att betala hela eller delar av bokning med Bergs gårds presentkort. Om den totala kostnaden överstiger värdet på Gästens presentkort får Gästen betala mellanskillnaden med betalkort. Presentkort kan ej bytas mot kontanter. För betalning, helt eller delvis, med presentkort vänligen kontakta oss. 

Betalning mot faktura sker via Fortnox Fakturaservice, betalningsvillkor 15 dagar. Vi förbehåller oss rätten att neka möjlighet till fakturabetalning som betalningsalternativ.  

2.3 Vad händer om gästen inte betalar i tid? 

Bokningen avbokas om inte avtalat belopp betalats i samband med bokningsförfrågan. Om Gästen inte betalar i tid betraktas detta som en avbokning, varvid reglerna om avbokning gäller (se mer under punkt 3). Betalfristen framgår av dessa villkor, om inte särskild överenskommelse gjorts mellan Gästen och Betalningstjänst-leverantören). 

2.4 RUT-avdrag för städtjänster 

Gästen kan välja att nyttja RUT-avdrag på den obligatoriska slutstädningen (avresestäd). Möjligheten att nyttja RUT-avdrag gäller endast privatpersoner och du ska vara berättigad avdraget. Läs mer på Skatteverket. Bergs gård ombesörjer ansökan för RUT-avdraget till Skatteverket, nekas avdraget av Skatteverket debiteras Gästen för beloppet som nekats samt en administrativ avgift på 200 SEK. 

3 AV- OCH OMBOKNING

3.1 Vad gäller om Gästen vill avboka?  
Gästen kan avboka skriftligen till Bergs gård eller till det ställe som tog emot bokningen. Bergs gård accepterar endast avbokningar av Gästen själv. Bergs gård är skyldigt att bekräfta Gästens avbokning skriftligen. Vid avbokning är Bergs gård berättigad att ta ut en expeditionsavgift om 95 SEK.

3.2 Avbokning av arrangemanget
Arrangemanget kan avbokas av Gästen, varvid följande gäller:
• För arrangemang som avbokas 45 dagar eller mer före Ankomst tar Bergs gård ut en expeditionsavgift om 95 SEK. Resterande belopp återbetalas till kort, återbetalningen genomförs omgående i samband med avbokning, överföringen kan ta 1-3 bankdagar.
• För arrangemang som avbokas 44 dagar eller mindre före Ankomst tar Bergs gård ut en avbeställningsavgift motsvarande 100 % av totalpriset för arrangemanget.

3.3 Ombokning 
För arrangemang som ombokas 45 dagar eller mer före Ankomst tar Bergs gård ut en expeditionsavgift om 95 SEK.
För arrangemang bokat via tredje part tex Booking och AirBnB gäller respektive tredjeparts villkor för av- och ombokning.

4. GÄSTENS RÄTTIGHETER & SKYLDIGHETER M.M.

4.1 Gästens skyldigheter 
För att ingå avtal med Bergs gård gällande boende måste Gästen vara 35 år. Alla i sällskapet ska vara fyllda 18 år för att bo i boendet. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet. Legitimering förekommer. Om Gästen vid tillträde till boendet inte uppfyller åldersgränsen gäller reglerna för avbokning i punkt 3. Åldersgränsen gäller ej barn i målsmans sällskap. Vid boendebokning är sängplats obligatorisk för barn över tre år. För organiserade grupper och resesällskap med ledare kan undantag från ovannämnda regler ske efter överenskommelse med Bergs gård. 

Gästen finner aktuell in- och utcheckningsinformation i bokningsbekräftelsen.
Mellan kl. 23:00 och kl. 07:00 ska Gästen och samtliga Medresenärer iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster. Övrig tid på dygnet visas ömsesidig respekt med omkringboende. Störningar hanteras i samverkan med vaktbolag. Störningskostnad debiteras Gästen oavsett tid på dygnet. Kostnaden uppgår till 1 500 SEK-5 000 SEK per störning, beroende på dess art och grad. Bedömning görs i samråd med vaktbolaget.

Gästen är fullt ut ansvarig för alla eventuella skador som uppstår på boendet och dess inventarier. Eventuella skador i boendet eller på dess inventarier debiteras Gästen. Överträdelser av bestämmelser om rök- och husdjursförbud medför en saneringskostnad från 6 000 SEK. Gästen får inte använda boendet till något annat än vad som avtalades vid bokningen.  
Gästen får ej heller låta fler personer övernatta i boendet än vad som är avtalat eller på ev. tomt tillhörig boendet ställa upp tält, husvagn, karbad, musikanläggningar eller liknande. Bergs gårds rök- och djurfria boenden är inte allergisanerade.

Avresestädning är ett obligatoriskt tillval, Gästen skall grovstäda boendet före Avresa i enlighet med meddelade städinstruktioner. Grovstädning skall ske inne och ute samt diskning och tömning av sopor/tomflaskor. Om detta inte iakttas, eller boendet annars inte frånträds i tid vid Avresa, kommer Bergs gård att debitera en avgift från 1 500 SEK, beroende på boendets storlek.

Vid boendet ansvarar Gästen själv för snöskottning och/eller halkbekämpning i anslutning till boendet under hela vistelseperioden.

Bergs gård ansvarar inte för kvarglömda saker. 

Gästen får endast ladda elfordon på anvisad laddplats. Överträdelse beivras med hänsyn till risken för brand, varvid Bergs gård debiterar Gästen en avgift om 5 000 SEK. Bergs gård har rätt att koppla ur Gästens laddningskabel om den används för laddning av elfordon på annan plats än anvisad ladd-plats.

Samtliga nycklar till boendet ska lämnas vid Avresa, i annat fall debiteras en avgift från 2 000 SEK för låsbyte.

Bergs gård har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om Gästen eller någon i dennes sällskap bryter mot meddelade ordningsregler, uppträder störande och/eller begår skadegörelse i boendet eller dess närområde eller om boendet används till annat än avsett ändamål. I de fall då avtalet sägs upp enligt denna bestämmelse måste Gästen och dennes sällskap omedelbart flytta från boendet utan återbetalning av boendepriset. Bergs gård har vidare rätt att debitera Gästen en omkostnadsavgift motsvarande skadan, dock minst 5 000 SEK. Bergs gård förbehåller sig rätten att vid sådan omedelbar uppsägning av avtalet kunna stänga boendet och avlägsna Gästens tillhörigheter. 

4.2 Rätt till avhjälpande, prisavdrag och skadestånd 
 Om Arrangemanget inte genomförs enligt avtalet ska Bergs gård avhjälpa felet inom skälig tid. Bergs gård är dock inte skyldigt att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om Bergs gård inte avhjälper felet kan Gästen ha rätt till prisavdrag och/eller skadestånd. Rätt till prisavdrag och/eller skadestånd på grund av fel under vistelsen (inkluderat, men inte begränsat till, Driftavbrott) eller på grund av att Bergs gård ställt in resan föreligger inte om Bergs gård kan visa att resan inte kunnat genomföras eller att felet uppstått på grund av hinder eller omständighet utanför Bergs gårds kontroll som Bergs gård skäligen inte kunde ha förväntats räknat med när avtalet ingicks och vars följder Bergs gård inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, exempelvis kortare avbrott i IT-drift, vatten- eller energitillförsel. Det åligger Gästen att i möjligaste mån begränsa skadan. 

4.3 Gästens rätt att överlåta avtalet 
Gästen har rätt att sätta någon annan i sitt ställe och Bergs gård måste godta denna person om inte särskilda skäl föreligger. Gästen måste meddela byte senast fem (5) dagar före ankomst. Vid ändringar i bokningar är Bergs gård berättigat att ta ut en skälig avgift för kostnaden, samt kunna visa hur kostnaden beräknats. Om avtalet överlåtits är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot Bergs gård för vad som återstår att betala för boendet och för extra kostnader som kan uppkomma pga. Överlåtelsen. 

4.4 Gästens rättigheter vid ej fullbordat Arrangemang  
Om Arrangemanget inte kan tillhandahållas enligt Bekräftelsen samt dessa villkor och Bergs gård inte klarar av att erbjuda Gästen andra likvärdiga tjänster har Gästen rätt att frånträda avtalet. Gästen har också rätt att frånträda avtalet om villkoren ändras väsentligt till Gästens nackdel. Bergs gård måste då betala tillbaka allt som betalats för det aktuella Arrangemanget, med avdrag för den nytta Gästen kan ha haft. För att Gästen ska vara berättigad att frånträda avtalet ska Gästen meddela Bergs gård snarast möjligt. 

Fel som uppstår under vistelsen, ska Gästen anmäla skyndsamt och utan onödigt dröjsmål under vistelsen så att Bergs gård får en chans att rätta till det. Om Gästen inte har framfört fel och brister till berörd personal på plats och Bergs gård, därmed inte har fått möjlighet att vara behjälplig är Gästen enligt praxis och bokningsvillkoren inte berättigad till prisavdrag eller skadestånd. 

5. KRIG, NATURKATASTROFER, STREJKER M.M. (FORCE MAJEURE)

Båda parter har rätt att frånträda avtalet om Arrangemanget inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikter, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda, beslut från myndigheter, epidemi/pandemi och andra stora sjukdomsutbrott, eller andra liknande omständigheter utanför parternas kontroll, som ingen av parterna skäligen kunnat räkna med eller tagit i beaktande vid tiden för avtalets ingående och vars följder inte skäligen kunnat undvikas (”force majeure-situation”).

Part som önskar frånträda avtalet enligt första stycket ska utan dröjsmål meddela den andra parten om detta så snart parten som önskar frånträda fått kännedom om att force majeure-situation inträffat. Part har inte rätt att säga upp avtalet om omständigheterna enligt första stycket var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks. 

6. PERSONUPPGIFTER

När Gästen beställer ett Arrangemang kommer personuppgifter som Gästen lämnar, såsom namn och e-postadress, att behandlas av Bergs gård och i förekommande fall av andra bolag inom Bergs gårds koncern. Gästens personuppgifter kan även komma att behandlas av Bergs gård samarbetspartners såsom försäkringsgivare, parkeringsbolag, samt av Bergs gård anlitade systemleverantörer m.fl. Bergs gård kommer även att behandla nödvändiga personuppgifter som Gästen lämnar om eventuella Medresenärer.

Om Gästen vid beställningen av Arrangemanget lämnar personuppgifter om andra personer måste Gästen vara säker på att den har tillåtelse att lämna uppgifterna. Om möjligt bör Gästen även försäkra sig om att dessa personer förstår hur deras personuppgifter kan komma att användas av Bergs gård. Bergs gård geom Sörmlands naturpärlor AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in. Bergs gård utför all behandling av personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och är mån om Gästens integritet och vill vara transparent med hur Gästens personuppgifter behandlas. Här kan du läsa den fullständiga integritetspolicyn.  

7. Tvistelösning

Gästen bör i första hand vända sig till Bergs gård med eventuella klagomål. Om Gästen och Bergs gård inte kommer överens i en förhandling kan Gästen vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol. En tvist kan även prövas av EU-kommissionens plattform för tvistlösning om villkoren för detta är uppfyllt. 

Bokningsvillkor nedladdningsbart

Gällande villkor i pdf:format. 

Villkor Boende from 240411

Har du gjort din bokning hos oss innan den 10 april 2024, hittar du dina bokningsvillkor här nedan.

Villkor Boende tom 240410