Integritetspolicy

Integritetspolicy för Bergs Gård, en del av Sörmlands Naturpärlor AB

Denna integritetspolicy beskriver hur vi på Sörmlands Naturpärlor AB behandlar dina Personuppgifter inom ramen för vår verksamhet.

Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Läs igenom denna Integritetsskyddspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina Personuppgifter.

Vi behandlar dina Personuppgifter när du använder våra tjänster enligt nedan. Din integritet är viktig för oss och vi följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som individ. Denna Integritetsskyddspolicy anger grunden för hur vi behandlar de Personuppgifter du lämnar till oss eller som vi samlar in om dig när du använder någon av våra tjänster. Några av de tjänster vi erbjuder har även särskilda villkor som du måste godkänna innan du använder dem.

Bergs gård bedriver bland annat uthyrning av stugor och ställplatser och vi behandlar Personuppgifter huvudsakligen för att hantera dina bokningar, administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla våra olika tjänster, optimera din upplevelse av tjänsterna och för att kommunicera med dig. Om vi gör ändringar i denna Integritetsskyddspolicy kommer vi att meddela dig detta genom vår webbplats. Om du tillhandahåller oss Personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att vi får behandla Personuppgifterna i enlighet med denna Integritetsskyddspolicy.

HUR VI SAMLAR IN OCH BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER
Bergs gård behandlar endast dina Personuppgifter i enlighet med tillämplig lag. Vi kan samla in Personuppgifter direkt från dig då du använder en av våra tjänster (t.ex. bokar en stuga). Vi kan även mottaga och överföra Personuppgifter om dig från samarbetspartners (t.ex. om du använt en bokningstjänst för att boka en stuga). Vi använder olika metoder till exempel så kallade cookies/kakor, e-post, kundundersökningar och kundservice för att samla in Personuppgifter om dig. Beroende på vilken Tjänst du använder kan insamlingsmetoden och syftet med behandlingen variera.

Bergs gård kommer att behandla dina Personuppgifter för de ändamål som anges nedan, samt de ändamål som beskrivs för dig i samband med de tjänster du använder. Om det uttryckligen krävs av lagstiftningen att vi inhämtar ett samtycke från dig, så kommer vi inhämta ett samtycke innan behandling sker.

DESSA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OCH VARFÖR?
Hantera bokning
Om du bokar en stuga, campingplats eller rum i vandrarhem hos oss behandlar vi dina Personuppgifter i syfte att tillhandahålla, hantera, administrera, följa upp och ta betalt för din bokning. Detta omfattar även vår behandling i syfte att påminna eller informera dig om din bokning i anslutning till din vistelse.

Det är nödvändigt att du lämnar de uppgifter vi efterfrågar för att vi ska kunna hantera din bokning. När du bokar åt annan ansvarar du gentemot oss för att du har tillåtelse från den eller de andra personerna att Bergs gård behandlar dess Personuppgifter i enlighet med denna Integritetsskyddspolicy.

Dina Personuppgifter och annan information om din bokning kan komma att överföras till någon av våra underleverantörer (till exempel våra leverantörer av IT-tjänster, bokningssystem, analys-, annonserings-, och statistiktjänster) inom och utanför EU/EES.

Dessa personuppgifter behandlar vi:

Identitetsuppgifter t.ex. för- och efternamn
Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, adress, nationalitet
IP-adress/cookies (om du bokar via vår hemsida)
Kontokort-/krediktkortsuppgifter.
Uppgifter om speciella önskemål och övriga behov
Uppgifter som du själv väljer att dela med oss i kommentarsfält, e-post och liknande.
På eget initiativ kan känsliga personuppgifter hanteras såsom exempelvis information om ditt hälsotillstånd vilka ställer speciella krav på boendet.
Övriga uppgifter du lämnar i samband med din bokning (t.ex. o övriga personer i ditt resesällskap)
Laglig grund för denna behandling av personuppgifter:
Behandlingen är nödvändig för att kunna leverera tjänster och uppfylla vårt avtal med dig.

Så här länge lagrar vi dina uppgifter:
Vi lagrar dina uppgifter i 12 månader efter avslutad vistelse. Om du valt att ta del av löpande information från oss (erbjudanden, nyhetsbrev, följa oss i sociala medier etc.) så kommer dock dina uppgifter sparas längre under din profil i våra system/bokningssystem för att säkerställa att dina Personuppgifter finns kvar till nästa gång du gör en bokning.

Hantera personuppgifter genom samtycke, prenumeration på nyheter eller baserat på intresseavvägning.
Om du valt att följa oss i form av till exempel prenumeration på våra nyheter eller lämnat samtycke för sådan hantering så hanterar vi dina personuppgifter för att tillhandahålla, hantera, administrera, följa upp och underhålla din prenumeration. Detta omfattar bland annat vår behandling av dina Personuppgifter i syfte att informera, kommunicera och besvara förfrågningar från dig. Vi kan även komma att kontakta dig för att be dig säkerställa att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade.

Genom att prenumerera på våra nyheter kan vi ge dig mer flexibla och individualiserade erbjudanden och upplevelser. Med hjälp av din profil skapar vi relevanta erbjudanden och information om våra Tjänster som vi sänder till dig.

Om du använder våra tjänster kan vi behandla dina Personuppgifter i syfte att sända dig nyhetsbrev med relevant information och erbjudanden, t.ex. via brev, e-post eller genom våra digitala kanaler, så länge ett kundförhållande mellan dig och Bergs gård består. Vi kan även komma att sända dig undersökningar för att ge dig möjlighet att påverka vårt tjänsteutbud. Vår behandling att sända dig direktmarknadsföring och kundundersökningar baserar sig i detta fall på en intresseavvägning. Dina Personuppgifter kan komma att överföras till företag (till exempel underleverantörer av IT-tjänster) inom och utanför EU/EES.

Om du inte längre vill få nyhetsbrev eller annan direktmarknadsföring från oss kan du enkelt motsäga dig fortsatt behandling för detta ändamål genom att kontakta oss (kontaktinformation nedan) eller avregistrera dig direkt i utskicket. Om du motsäger dig fortsatt behandling kommer dina Personuppgifter att raderas eller anonymiseras (om inte sådana Personuppgifter behandlas för andra ändamål) och du kommer inte längre att få direktmarknadsföring från oss.

Dessa personuppgifter behandlar vi:

Identitetsuppgifter t.ex. för- och efternamn
Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress, mobiltelefonnummer, adress, nationalitet
IP-adress (om du bokar via vår hemsida)
Uppgifter om speciella önskemål och övriga behov
På eget initiativ kan känsliga personuppgifter hanteras som exempelvis information om ditt hälsotillstånd vilka ställer speciella krav på boendet.
Övriga uppgifter om tidigare bokningar och andra uppgifter som du lämnar i samband med din bokning (t.ex. om övriga personer i ditt resesällskap)
Laglig grund för denna behandling av personuppgifter:
Behandlingen är nödvändig för att kunna leverera tjänster och uppfylla avtalet med dig. Behandlingen kan även grundas på vår intresseavvägning att sända direktmarknadsföring.

Så här länge lagrar vi dina uppgifter:
Så länge kundförhållandet med dig består eller till dess prenumeration upphör och en period om 12 månader därefter eller dessförinnan om du invänder mot fortsatt behandling. Om behandlingen baseras på samtycke finns uppgifterna kvar tills du
återkallar ditt samtycke till behandlingen.

Förpliktelser som grundar sig i rättsliga grunder
Till följd av lag, domstol eller beslut från myndighet komma att behandla dina personuppgifter i syfte att uppfylla en rättslig förpliktelse, t.ex. enligt Skattelagar, Bokföringslagar, beslut från polismyndighet eller annan myndighet.

Dessa personuppgifter behandlar vi:

Identitetsuppgifter t.ex. för- och efternamn
Betalningsinformation
Bokningsuppgifter
Kontaktuppgifter till exempel adress e-postadress, telefonnummer, nationalitet
Kvittouppgifter, t.ex. uppgift om genomförda köp
Laglig grund för denna behandling av personuppgifter:
Behandlingen grundar sig på rättsliga förpliktelser.

Så här länge lagrar vi dina uppgifter:
Så länge som krävs för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

Hantering av kundserviceärenden
Vi kan komma att behandla dina Personuppgifter i syfte att hantera olika former av kundserviceärende till exempel för att besvara, assistera, följa upp eller hantera ditt ärende. Detta omfattar all kommunikation som krävs för att besvara eventuella frågor du ställt till vår kundservice via telefon, e-post, sociala medier, fomulär, enkäter eller någon av våra andra kommunikationskanaler. Personuppgiftsbehandlingen som omfattas inom ramen för detta ändamål är vår rätt att utreda olika former av klagomål, reklamationer eller supportärenden, inbegripet all teknisk support och möjligheter att bearbeta information för utveckling och förbättring av verksamheten.

Dessa personuppgifter behandlar vi:

Identitetsuppgifter t.ex. för- och efternamn, profilnamn och liknande
Eventuella bokningsuppgifter
Kontaktuppgifter till exempel e-postadress, telefonnummer, adress
Tekniska uppgifter t.ex om din utrustning
Känsliga personuppgifter om till exempel hälsotillstånd om du väljer att dela sådana
Kvittouppgifter, t.ex bokningar och uppgift om genomförda köp
Alla övriga personuppgifter du lämnar oss i samband med till exempel ett kundserviceärende
Laglig grund för denna behandling av personuppgifter:
Behandlingen grundas på vårt berättigade intresse att hantera kundserviceärenden och erbjuda våra tjänster till dig.

Så här länge lagrar vi dina uppgifter:
12 månader efter ärendet avslutats eftersom vi måste kunna administrera och erbjuda eventuell uppföljning av ditt ärende.

SÅ LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER
Dina Personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de olika ändamålen med vår behandling. Därefter kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina Personuppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig. Under vardera behandling som angivits ovan finns en definierad lagringsperiod. Lagringsperioden förlängs vid nya ärenden eller samtycke.

Bergs gård gallrar Personuppgifter i enlighet med vid var tid tillämplig lag och enligt ovan angivna kriterier. Det innebär till exempel att vi raderar eller avidentifierar dina Personuppgifter när ändamålet för behandlingen är uppfyllt.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER OCH FÖRETAG SOM VI DELAR INFORMATION MED
Vi kan komma att dela dina Personuppgifter med tredje man. Som framgår ovan kan dina Personuppgifter komma att överföras till företag i form av våra underleverantörer inom och utanför EU/EES.

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina Personuppgifter, kan vi komma att ta hjälp av andra bolag för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig. Med anledning av detta delar vi dina Personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till Bergs gård, såsom men inte begränsat till, våra underleverantörer för webbsidor, telefoni, kundservice, betalningstjänster,  speditionstjänster, bokningssystem, analystjänster, kommunikation, marknadsföring, marknadsföringsmaterial etc.

Bergs gård kan även dela dina Personuppgifter med företag som hanterar drift, lagring, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar. Vidare kan vi även lämna ut dina Personuppgifter till olika leverantörer av betaltjänster i syfte att kunna ta betalt från dig. Våra underleverantörer behandlar endast dina Personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och får inte använda dina Personuppgifter för egna syften. De liksom vi är skyldiga enligt lag att skydda dina Personuppgifter från obehörig åtkomst eller andra intrång.

Vi kommer aldrig att sälja dina Personuppgifter och vi kommer alltid att ingå avtal med de företag som behandlar dina Personuppgifter åt oss. Detta för att vi skall kunna säkerställa en korrekt säkerhetsnivå för personuppgiftsbehandlingen. Vi kan i förekommande fall överföra dina Personuppgifter till andra mottagare än de som angivits ovan om det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen nedan.

Inkassoföretag
Orsak
Skulle det vara så att du inte betalar oss för de tjänster du köpt av oss kan vi komma att överföra dina Personuppgifter till ett inkassoföretag i syfte att driva in din skuld till oss.

Laglig grund
Behandlingen grundar sig vårt berättigade intresse att få betalt.

Myndigheter, domstol, motparter
Orsaker
Vi kan komma att lämna ut Personuppgifter om dig till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det. I samband med en rättstvist kan vi överföra dina Personuppgifter till domstol, myndighet eller motpart i syfte att tillvarata våra rättigheter.

Laglig grund
Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser eller grundar sig på vårt berättigade intresse av att kunna tillvarata våra rättigheter.

SÅ HÄR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER
Bergs gård arbetar för att med hjälp av tekniska och organisatoriska lösningar skydda dina Personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Genom att kontinuerligt anpassa våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen upprätthåller vi en hög säkerhetsnivå.

ANDRAS HEMSIDOR ELLER APPAR
I våra tjänster kan det finnas länkar till andra hemsidor eller appar som inte kontrolleras av oss. Denna Integritetsskyddspolicy är endast tillämplig på ditt användande av Bergs gård egna tjänster. Bergs gård ansvarar inte för innehållet i länkade hemsidor och den behandling av Personuppgifter som eventuellt görs av ägare eller operatörer av dessa.

COOKIES
Vi använder cookies vilka i vissa fall automatiskt samlar in dina Personuppgifter (t.ex. IP-adress och beteendemönster). Vi och våra tredjepartleverantörer använder dessa cookies (nödvändiga, funktionella och prestanda) i syfte att förbättra din upplevelse och säkerheten på våra digitala tjänster. Personuppgifter som vi samlar in via cookies kan komma att anonymiseras och användas i aggregerad form i utvecklingssyfte, statistik, marknadsföring och analys eller för andra ej ännu kategoriserade syften (analys, annonsering och övriga).

DINA RÄTTIGHETER
Du har ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av dina Personuppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss (kontaktuppgifter nedan) så hjälper de dig.

Tillgång till Personuppgifter
Du har möjlighet att kostnadsfritt begära att få en bekräftelse från oss att vi behandlar dina Personuppgifter, samt få tillgång till de Personuppgifter som vi behandlar om dig, tillsammans med information om behandlingen och dina rättigheter i samband därmed, ett så kallat utdrag ur våra register.

Begäran om rättelse av personuppgift
Om du anser att en Personuppgift som vi behandlar om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt att begära att vi rättar till den. För att vi ska kunna ändra uppgifter om dig behöver du kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan). Vi ansvarar inte för problem som uppstår till
följd av att dina Personuppgifter är felaktiga om du underlåtit att informera oss därom.

Återkalla samtycke med framtida verkan
I den utsträckning vi behandlar dina Personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen. Återkallandet gäller dock inte retroaktivt. Motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål Som nämnt ovan, har du rätt att motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål. Du avregistrerar dig från fortsatt
behandling genom att antingen klicka på eventuell avregistreringslänk i utskick eller kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).

Motsätta dig viss behandling
Du kan motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina Personuppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har berättigade skäl för detta som överväger ditt integritetsintresse.

Radering
Du har rätt att begära att få dina Personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte Personuppgifter som vi behandlar enligt lag eller avtal med dig. Begränsning av behandling Du har rätt att begära att behandlingen av dina Personuppgifter begränsas. Notera dock att detta kan medföra att vi i vissa fall inte kan tillhandahålla dig vissa tjänster.

Dataportabilitet
Du kan få en digital kopia i format som vi kan tillhandahålla på de Personuppgifter som vi behandlar om dig för att använda hos annan. Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar endast de Personuppgifter du själv tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av samtycke eller fullgörande av avtal med dig.

Lämna klagomål till tillsynsmyndighet
Skulle du inte vara nöjd med vår behandling eller av andra skäl anser att vi behandlat dina Personuppgifter på ett felaktigt sätt, har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten för dataskydd.

KONTAKTUPPGIFTER
Om du har några frågor, kommentarer eller klagomål om vår behandling av dina Personuppgifter eller vår efterlevnad av Integritetsvillkoren och tillämplig dataskyddslag, är du välkommen att kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).

Sörmlands Naturpärlor AB (Bergs gård)
Stora huset 1
SE-619 95 Västerljung
Sverige
+46(0)156 42 00 20